การวัดผลสัมฤทธิ์เชิงทฤษฎีวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

การเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ ทั้งหลักการและการปฏิบัติ ตลอดระยะเวลากว่า 15 สัปดาห์ สู่การวัดผลสัมฤทธิ์เชิงทฤษฎีรวบยอดองค์ความรู้ วิชานี้มุ่งเน้นนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้มีพื้นฐานของการสร้างระบบ GIS เป็นสำคัญ ตั้งแต่การนำภาพถ่ายดาวเทียมมาเป็นข้อมูลตั้งต้นสู่กระบวนการออกแบบและสร้างชั้นข้อมูล GIS ลักษณะต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือและฐานข้อมูลที่สำคัญสำหรับการจัดการทางผังเมือง

ว่าที่นักผังเมืองรุ่นใหม่ 16 คน กำลังเดินทางไปสู่การพิสูจน์สมรรถนะของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาสังคมไทย 

หมดเวลาของ Trainer เอาใจช่วยการพิสูจน์ศักยภาพ

S.Tiyawongsuwan
สิ่งสำคัญของการวางแผนทุกอย่าง คือ ข้อมูล
การจัดระบบข้อมูลที่ดีย่อมหมายถึงพื้นฐานการวางแผนที่ดีด้วย
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
No votes yet.
Please wait...

Comments

comments

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *