Urban aesthetics

วิชา สุนทรียภาพเมือง

 

 10-5-logo_artid

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

(2558-ปัจจุบัน)


สังเขปรายวิชา

แนวคิดพื้นฐานด้านสุนทรียภาพเมือง การรับรู้สุนทรียภาพเมือง สุนทรียภาพเชิงรูปทรง สุนทรียภาพเชิงสัญลักษณ์ สุนทรียภาพเชิงประสาทสัมผัส วิธีการวัดค่าและวิเคราะห์  สุนทรียภาพเมือง การใช้เครื่องมือในประเมินสุนทรีภาพเมืองเพื่อการจัดการทางผังเมือง


การจัดกระบวนการเรียรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการทางด้านสุนทรียภาพของภูมิทัศน์เมืองของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

วิชานี้มุ่งเน้นให้ศึกษามีความเข้าใจ 3 องค์ประกอบ คือ

  • ทฤษฎีพื้นฐานด้านสุนทรียภาพสากล จำแนกความเข้าใจระหว่างสุนทรียภาพแบบอัตวิสัย (Subjective Aesthetic) กับสุนทรียภาพแบบภววิสัยหรือวัตถุวิสัย (Objective Aesthetic)
  • ประยุกต์สู่ทฤษฎีด้านสุนทรียภาพของเมือง
  • การนำทฤษฎีด้านสุนทรียภาพของเมืองมาสู่การวิเคราะห์และประเมินสุนทรียภาพผ่านกรอบแนวคิดด้านภูมิทัศน์เมือง และจินตภาพเมืองด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learnning)

ความคาดหวังของวิชานี้เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาด้านจัดการผังเมือง สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและผังในระดับชุมชนและระดับเมืองเพื่อการสร้างสุนทรียภาพผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเพื่อให้เกิดจินตภาพของเมืองได้


เอกสารประกอบการบรรยาย


เอกสารประกอบการสอนวิชา สุนทรียภาพเมือง (Urban Aesthetics)

คลิกดาวโหลดเอกสาร

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
No votes yet.
Please wait...
www.pdf24.org    Send article as PDF