Urban and rural economics

 10-5-logo_artid

วิชา เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมืองและชนบท

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผังเมือง

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

(2558-ปัจจุบัน)


สังเขปรายวิชา

โครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างกว้าง ๆ ระบบตลาดโดยทั่วไปในฐานะที่เป็น ศูนย์กลางของเศรษฐกิจชุมชน  กลไกต่าง ๆ ของตลาด  ทฤษฎีการกำหนดที่ตั้ง และวิธีวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของชุมชน

ตลอดจนปรากฎการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบทรัพยากรภายในเมืองที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่อยู่ร่วมกันภายในเมือง อาทิ ที่ดินทิ้งร้างของเมืองใหญ่ ป่าไม้ภายในเมือง ปรากฎการณ์เกาะความร้อน และแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาเชิงกระบวนการทางด้านเศรษฐศาสตร์ อาทิ โศกนาฎกรรมพื้นที่ส่วนรวม (Tragedy of the Common) NIMBY และ Equality VS Equity

แผนการเรียนการสอน


เอกสารประกอบการบรรยาย


หนังสือแนะนำอ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.  2530.  เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง: เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15 [ออนไลน์].  แหล่งที่มา: http://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/351


แหล่งความรู้ออนไลน์เพิ่มเติม

พื้นฐานแนวคิดด้านการจำแนกทรัพยากรเชิงเศรษฐศาสตร์

สินค้าสาธารณะคืออะไร? (What is the Public Goods?)

ทำไมการบริหารจัดการ “ทรัพยากรร่วม” จึงล้มเหลว? — รางวัลโนเบลว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม

ความท้าทายองค์ความรู้ดั่งเดิมในการจัดการทรัพยากร

บริหารจัดการ “ทรัพยากรร่วม” อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ? 

เราควร “เห็นใจ” คนฉวยโอกาสหรือไม่?

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...
www.pdf24.org    Send article as PDF