KTS2016

โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SIRDC)

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง (Urban Design) 

ดูแลเนื้อหาด้านการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะของเมือง (TOD: Transit Oriented Development)

ดูรายละเอียดงานได้ที่ www.kts2016.com

screen-shot-2559-11-25-at-15-36-28

screen-shot-2559-11-28-at-14-25-39

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
No votes yet.
Please wait...
www.pdf24.org    Send article as PDF